Integral

integral logoIntegrisani informacioni sistemi centara za socijalni rad Republike Srbije - Integral

frontpage-integral-small

 

Opšti podaci o programu:

 

 • Baza podataka: MySQL
 • Platforma : Client - Server
 • Mogućnost nadogradnje i migracije na druge baze podataka (SQL baze) – uz pomoć odgovarajućeg gateway moguće je izvršiti trenutnu migraciju na
  • Oracle Rdbms
  • Microsoft SQL server
  • Pervasive SQL
  • PostgeSQL
  • Sybase

 


Preduslovi za instalaciju softvera:

 • LAN 100mb
 • Serveri (Microsoft): Windows server 2003, Windows server 2008, Windows server 2012, Windows 2016 za model domenske mreže sa više od 20 računara.
 • Klijenti (Microsoft): Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
 • Microsoft Word, Open Office, Libre Office, AbiWord ili bilo koji text editor na klijentskim računarima.
 • Poželjna internet konekcija ADSL, kablovska ili Wlan (dodeljena od strane Ministarstva), radi udaljene podrške.

 

winsrv2003winsrv2008winsrv2012officeopenoffice

win2000winxpwinvistawin7win8

 

Integral predstavlja prvi sistemski pristup obradi podataka evidencije Centara za socijalni rad Republike Srbije. Do sada je u Republici bilo više od 20 pokušaja rešavanja vođenja evidencije o korisnicima socijalne zaštite. Svi su bili parcijalni, sa ogromnom redudansom podataka, bez logičkih veza izneđu podataka, sa velikim gubitkom vremena tokom unosa i provere podataka i sa malim stepenom iskorišćenja u odnosu na kompleksne zahteve Pravilnika o vođenju dokumentacije i svih zakonskih akata koji su propisani a odnose se na rad Centara za socijalni rad.


Istorijat

Integralom smo uspeli da sve ove aplikacije i baze podataka vođenim u najraznovrsnijim formatima , UVEZEMO U NAŠU BAZU, INTEGRIŠEMO i stvorimo pravi informacioni sistem sa velikim mogućnostima. Aplikacija je razvijana od 1997 pa nadalje do 2004 godine , kada je na konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku , predstavljena i izabrana kao jedini gotov proizvod u Srbiji.

Na tadašnjem konkursu  je traženo da aplikacija ima evidenciju , ličnog kartona korisnika, lista praćenja, materijalno obezbeđenje i mogućnost pregleda korisnika.

To su bili zahtevi konkursa koje je Integral ispunio u potpunosti i koji su bili u skladu sa straim Pravilnikom.

U kasnijem periodu tj. stupanjem na snagu novog Pravillnika 2008 god. Integral je razvijan prateći sve zahteve .


Danas program sadrži sledeće module:

Modul
Podmodul
Podaci
Izveštaji
Opšti podaci - šifarnici
60
Standardizovani šifarnici po ZUPu, kancelarijskom poslovanju i Pravilniku.
Štampanje svih tabela šifara.
Organizacija rada i zaposlenih
11
O zaposlenima, zanimanjima, zvanjima, ulogama, hijerarhija, organizacione jedinice.
Štampanje svih podataka iz tabela.
Pisarnica
12
Podaci o primljenim zahtevima, kartice predmeta, delovodnici, knjige prijema popis akata, dostavne knjige, interni delovodnici, primljeni računi, primljena pošta, ekspedicijapošte i računa.
Štampa zahteva, košuljica zahteva, potvrda prijema, kartica, delovodnika, popisnih akata, spikovi primljene pošte i akata, ekspedovanje pošte i akata.
Prijem
5
Podaci o prijemu korisnika, registar korisnika, predmeti , spiskovi i pregledi prijema.
Štampa prijemnog lista, registra, spiskovi i pregledi po parametrima.
Stručni rad 
19
Podaci o korisnicima u procesu vođenja slučaja, procene, plan usluga, dnevnik rada. Podaci o fizičkim i pravnim licima, evidencija teškoca, evidencija mera i usluga. Kartoteka članova korisnika MOPa, evidencija izbeglih i prognanih lica, brisanje iz registra, promena podataka u registru.
Svi obrasci po Pravilniku iz 2009god.
7 vrsta provera korisnika po parametrima kategorija i mera i usluga.
27 vrsta izveštaja koji se odnose na kategorije korisnika , mere i usluge.
Ukrštanja izmedu kategorija i mera, organizacionih jedinica.
Provera duplikata korisnika i podataka o njima.
Dosije 
8
Virtualizovani dosije korisnika sa svim podacima o njemu i podacima o članovima porodice.
Knjige predmeta po službama
Referentske sveske po strucnim radnicima.
Dnevnik rada.

Štamapnje celog dosijea na zahtev.
Štampa lista pracenja, pocetne procene ,plana usluga , plana rada i aktivnosti.
Kretanja predmeta
SVI AKTI GENERISANI U Microsoft Word ili drugom word procesoru
(preko 120 vrsta, bez ogranicenja kreiranja novih).
Kartoteke i knjige 
7
Kartoteke izdržavanih lica, zlostavljanih lica, nasilnika, hranjenika, hraniteljskih porodica, usvojioca, lica pod starateljstvom.
Štampanje svih knjiga.
MOP (materijalno obezbeđenje porodice) 
16
MO zahtev, MO1, MO2.
Rešenja o priznavanju, prestanku i obustavi i odbacivanju.
Šifarnici MOPa.
Izveštaji MOPa.
30 vrsta izveštaja i spiskova koji se odnose na korisnike MOPa.
DNP (dodatak za negu i pomoć drugog lica)
5
Baza rešenja, setovanja rešenja i obrazaca, šifre i tabele iznosa pomoći, izveštaji i statistika DNP.
7 vrsta izveštaja i statistika,
5 vrsta rešenja po Zakonu.
Smeštaj (u ustanovu ili drugu porodicu) 
7
Zahtev(S1).
Rešenje (S2).
Ucešce (S9).
Hranitelji rešenja.
Šifarnici (18).
Štampanje svih rešenja.
Ostala prava (iz nadležnosti lokalnih samouprava) 
3
Jednokratne novčane pomoći, pomoć u kući, narodna kuhinja, radno angažovanje, subvencije na komunalne usluge.
Štampanje svih vrsta rešenja iz domena lokalnih prava
(8).
Spiskovi i pregledi.
Statistika i analitika 
9
Analitički podaci.
Svi statistički pregledi po zahtevu Ministarstva i statističkog zavoda, kao i Zavoda za socijalnu politiku.